Lindab International AB (publ): Lindabs rapport för tredje kvartalet 2016

Tredje kvartalet 2016

 • Nettoomsättningen ökade till 2 042 MSEK (2 008), varav organisk tillväxt uppgick till 4 procent.
 • Rörelseresultatet ökade med 8,6 procent till 190 MSEK (175), exklusive engångsposter* om -25 MSEK (30). Rörelseresultatet uppgick till 165 MSEK (205).
 • Rörelsemarginalen, exklusive engångsposter, ökade till 9,3 procent (8,7).
 • Periodens resultat minskade till 109 MSEK (146).
 • Resultat per aktie minskade till 1,43 SEK (1,91).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 126 MSEK (117).
 • Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 0,4 (0,5) vid periodens utgång.

Januari - september 2016

 • Nettoomsättningen ökade till 5 810 MSEK (5 609), varav organisk tillväxt uppgick till 6 procent.
 • Rörelseresultatet ökade med 17,7 procent till 399 MSEK (339), exklusive engångsposter* om -28 MSEK (30). Rörelseresultatet ökade till 371 MSEK (369).
 • Rörelsemarginalen, exklusive engångsposter, ökade till 6,9 procent (6,0).
 • Periodens resultat minskade till 227 MSEK (242).
 • Resultat per aktie minskade till 2,98 SEK (3,17).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 234 MSEK (194).
 • Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 0,4 (0,5) vid periodens utgång.
   

*Se Avstämningar, sid 16.

Lindabs VD och koncernchef, Anders Berg, kommenterar:

"Det är positivt att både försäljningen och rörelsemarginalen fortsätter att utvecklas väl för koncernen. Organisk tillväxt i kvartalet uppgick till 4 procent jämfört med föregående år och den justerade rörelsemarginalen ökade till 9,3 procent jämfört med 8,7 procent. Resultat per aktie minskar vilket helt är hänförligt till engångsposter samtidigt som den underliggande verksamheten har en fortsatt positiv trend.

Products & Solutions utvecklas mycket bra, omsättningen och det justerade rörelseresultatet är det högsta för ett enskilt kvartal sedan 2008. Den justerade rörelsemarginalen ökade till 11,1 procent (10,3). Produktområden relaterade till ventilation hade fortsatt god utveckling och jag är särskilt nöjd med den kraftiga ökningen inom produktområdet Fire and Smoke.

Building Systems fortsatte att visa god organisk tillväxt, medan rörelseresultatet inte utvecklades enligt förväntan. Marknaderna i Ryssland och övriga CIS-länder är generellt fortsatt svaga. Vi forsätter utveckla vårt kommersiella erbjudande och effektiviserar verksamheten.

Baserat på fortsatt översyn av vår verksamhet har vi under kvartalet beslutat att lägga ned specifika enheter och även genomföra aktiviteter inom andra områden, vilket resulterat i engångskostnader om totalt 25 MSEK i kvartalet. Vi genomför detta för att ytterligare effektivisera vår verksamhet.

Under 2015 initierades ett antal strategiska aktiviteter inklusive förvärv och avyttringar. Vi har fokuserat på att utveckla verksamheten, exempelvis genom att integrera förvärvens produkter i våra helhetslösningar. Vi går nu in i nästa skede som innebär ytterligare översyn och utveckling av vår struktur och verksamhet, där vår strategi och våra finansiella mål är fortsatt vägledande."

Slut

_________________________________________
Denna information är sådan information som Lindab International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2016 klockan 07:40 (CET).   

Kontakt:

LINDAB 
Anders Berg, VD och koncernchef
Email: anders.berg@lindab.com
Mobil: +46 (0)70 35 89155

Kristian Ackeby, ekonomi- och finansdirektör
Email : kristian.ackeby@lindab.com
Mobil : +46 (0)70 33 85069

Kort om Lindab:

Lindab utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar för förenklat byggande och bättre inomhusklimat. Produkterna kännetecknas av hög kvalitet, montagevänlighet, energi- och miljötänkande samt levereras med en hög servicegrad vilket sammantaget ger ett ökat kundvärde.

Koncernen omsatte 7 589 MSEK år 2015 och är etablerad i 32 länder med cirka 5 100 anställda. Huvudmarknaden är yrkesbyggnader som svarar för 80 procent av försäljningen medan bostäder står för 20 procent av försäljningen. Under 2015 stod den nordiska marknaden för 44 procent, Västeuropa för 33 procent, CEE/CIS (Central- och Östeuropa samt övriga forna Sovjetstater) för 19 procent och övriga marknader för 4 procent av den totala försäljningen.

Aktien är noterad på Nasdaq OMX Nordic Exchange, Stockholm, Mid Cap, under kortnamnet LIAB. Se även www.lindabgroup.com .

Lindabs rapport för tredje kvartalet 2016This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Lindab International AB via GlobeNewswire

HUG#2051698